กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประมูลรถเกรดเดอร์ทางอิเล็กทรอนิกส์

Posted: 18 เมษายน 2012 in การจัดซื้อจัดจ้าง
ป้ายกำกับ:

กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประมูลรถเกรดเดอร์ทางอิเล็กทรอนิกส์

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่ และเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑/๒๕๕๕

………………………………………..

ตามที่ เทศบาลตำบลวังใหม่ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลซื้อ รถเกรดเดอร์ (รถเกลี่ยดิน) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ E๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติหรือผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคในงานซื้อดังกล่าวไปแล้วนั้น

คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูลในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวังใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๒. วิธีการประมูล ใช้แบบปิดราคา

๓. วงเงินในการจัดหา โครงการจัดซื้อ รถเกรดเดอร์ (รถเกลี่ยดิน) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๕ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ น้ำหนักรถไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ คัน  ราคาสูงสุดจะต้องเริ่มต้นที่ ๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ระยะเวลาการประมูล โครงการละ ๓๐ นาที ช่วงเวลาการประมูล ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.

๕. ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ – บาท

๖. ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนปิดประมูล – นาที

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(ลงชื่อ) อานนท์ กิตยากาญจน์กุล

(นายอานนท์  กิตยากาญจน์กุล)

ประธานกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s